Het werkgebied

Het werkgebied van de vereniging ligt rondom de Vecht, en wordt begrensd door het IJmeer, Amsterdam, de A2, de Loosdrechtse plassen, Bussum en Hilversum Het betreft zo'n 6500 hectare landbouwgebied waar geen sprake van reservaat en/of natuurontwikkeling was.

Kaart werkgebied van de Vereniging Vechtvallei:
werkgebied vechtvallei

Typen landschap

Veenlandschap

Het landschap waarin de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging van de Vechtstreek actief is, wordt in belangrijke mate bepaald door het veenlandschap. Aangezien graslandgebruik hier het meest plaatsvindt, is dit landschap beter bekend als "veenweide-gebied". Het veenlandschap wordt gekenmerkt door venige bodems en een uitgebreid stelsel van sloten. De veenbodem is het restant van een uitgestrekt veengebied dat duizend jaar geleden een groot deel van de bodem bedekte.


Naast het veenlandschap kent de Vechtstreek nog drie landschapstypen:

Zandlandschap

Dit is het oudste landschap van de Vechtstreek en omvat het hoge land van het Gooi. Het is een landschap van keileem en zandige bodems dat ontstaan is tijdens de laatste twee ijstijden.

Droogmakerij

Een droogmakerij is een voormalig watergebied dat door bemaling is drooggelegd. Veelal is er sprake van een lage ligging ten opzichte van de omliggende polders.
In de regio waar de agrarische natuurvereniging actief is, komt slechts één echte droogmakerij voor: de Horstermeer.

Rivierenlandschap

Dit landschap bevindt zich op de oevers langs de wateren van de Vecht, het Gein en de Gaasp. Ook de Aetsveldsche Polder behoort tot het rivierenlandschap. De bodem van dit landschap bestaat onder andere uit zware kleisoorten.

contact // copyright jjdesign