Weidevogelbeheer

weidevogel beheer

Weidevogelbeheer is goed te combineren met een normale agrarische bedrijfsvoering. Een groot deel van de inspanningen en middelen van de vereniging zijn dan ook primair gericht op behoud en versterking van de weidevogelstand in het gebied. In dit verband kunnen de leden intekenen op het pakket natuurproductiebetaling weidevogels.


In het gebied zijn vrijwilligers actief met het opsporen van nesten in het boerenland. Vaak helpen zij al enkele jaren dezelfde bedrijven met het zoeken van nesten. De meeste vrijwilligers zijn aangesloten bij één van de twee vrijwillige weidevogelbeschermingsgroepen in de regio. Er is een groep in Weesp e.o. en een groep in Amsterdam-Zuidoost. Beide groepen worden ondersteund door Landschapbeheer Noord-Holland. De vrijwilligers kunnen met behulp van veldmedewerkers de kunst van het nesten zoeken in de praktijk leren.


Resultaatbeloning weidevogels

Resultaatbeloning voor weidevogels is gebaseerd op een prijs per bebroed en beschermd nest. De prijs heeft een relatie met zowel de tijd die nodig is voor het zoeken en beschermen, als de 'ecologische' waarde van de weidevogelsoort.


De nesten worden in het veld gemarkeerd met stokken. De boer maait om de nesten heen en zorgt tijdens beweiding voor nestbeschermers. Tevens houdt de boer op een zogenaamde stippenkaart bij, waar de nesten zijn gevonden en wat er verder met het nest is gebeurd.


weidevogelbeheer  weidevogel natuurbeheer

Uitgestelde maai-en weidedatum

Het pakket uitgestelde maai- en weidedatum omvat het volgende: er is een rustperiode op het perceel, die loopt van 1 april tot 1 of 15 juni. Door een rustperiode in te lassen hebben weidevogelkuikens de mogelijkheid om te schuilen en te fourageren.

Om voor dit pakket in aanmerking te komen moet de ondernemer op de in het contract opgenomen percelen voldoen aan de volgende beheersvoorschriften:


Handhaven van natuurlijke handicaps (geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen tot gevolg hebben van de topografische kavel- en perceelsstructuur, het microreliëf, de bodemstructuur, het bodemprofiel, de aanwezige landschapselementen, de begreppeling of detailontwatering of leiden tot verlaging van de grondwaterstand c.q. slootwaterpeil);

Als grasland gebruiken, dus jaarlijks maaien;

Niet scheuren, frezen herinzaaien;

Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, brandnetel en ridderzuring;

Niet weiden, maaien, rollen, slepen, doorzaaien en een dierlijke mest aanwenden van 1 april tot de datum waartoe het afgesloten contract betrekking heeft.


Ruige mest

Het uitrijden van ruige mest heeft een positieve invloed op de vestiging van weidevogels want het bevordert het bodemleven en daardoor de voedselvoorziening.


De ruige mest diende uitgereden te worden in de periode vanaf 1 februari tot 1 september, behoudens de periode waarin het uitrijden van mest volgens de wet was verboden. De ondernemer kon aanspraak maken op een vergoeding voor het uitrijden van ruige mest.


Vluchtheuvelbeheer

Het pakket vluchtheuvelbeheer is bedoeld voor het in stand houden van een schuil- en foerageerbiotoop voor de weidevogelkuikens in het gebied. Dit natuurproductiepakket kon worden afgesloten voor perceel- en/of greppelranden (vluchtheuvel).


Onder een perceel- en/of greppelrand wordt verstaan: een strook van 1-5 meter breed langs de sloot of greppel.

Voor de perceel- en/of greppelranden geldt dat het gras gedurende twee weken moet blijven staan nadat de rest van het perceel voor de eerste keer is gemaaid/beweid.

Het maaien/ beweiden van de vluchtheuvels is overigens niet eerder toegestaan dan na 22 mei. Daarnaast is de ondernemer verplicht tot weidevogelbescherming op het hele perceel.

Plas-dras

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de ondernemer op de in het contract opgenomen percelen voldoen aan de volgende voorschriften:

Ten minste 90% van het perceel moet bestaan uit grasland.

Tijdens de plas-dras periode staat op ten minste 60% van de beheerseenheid het waterpeil ten minste 5 en ten hoogste 20 cm boven het maaiveld.

De aaneengesloten oppervlakte dat plas-dras wordt gezet is minimaal 0,5 ha. en maximaal 1 ha.

Het plas-dras zetten dient uiterlijk 15 februari te beginnen en moet tot 15 april of 15 mei worden gehandhaafd.

contact // copyright jjdesign