Nieuws

 

AOWee

Zoals iedereen op de voorjaarsvergadering in 2010 heeft kunnen vernemen, zijn de veldwerkers Cor van den Bosch en Han Schook (eveneens administratie) er mee gestopt wegens veroudering (maar toch nog jong van geest) ! Ze hebben beiden van Vechtvallei een prachtig boek en een fles genever gekregen om de komende tijd niet depressief te worden!
Het veldwerk wordt nu uitsluitend nog verricht door Theo Galesloot (0294-432054) in de provincie Noord-Holland en door Jur van den Bosch (0294-282788) in provincie Utrecht. Voor nesten, flexibel beheer of verzwaring (vliegende hectares) kunt u zich tot hen wenden.
Voor administratieve SNL of DR vragen kunt u terecht bij Gerda Heijdra-Krijnen (0294-261231).
Verenigingszaken worden behandeld door Anja Gijsen (0294-413522) en Heleen Willig (0294-252844/06-21297762).Ruige Mest

Ruige Mest moet bij de nieuwe SNL regeling door de boer zelf worden gemeld. Daarvoor bij DR formulier en kaartje bestellen (gratis tel: 0800-2233322, daarna loket 52). De subsidie geldt alleen voor kampen die Voorbeweiden of Uitgesteld maaien hebben, binnen het weidevogelplan. Vechtvallei speelt hier dus geen rol meer voor u.Ganzen- en zwaneneieren

Ontheffing i.v.m. eieren: om de populatie overzomerende ganzen en zwanen binnen de perken te houden, mogen eieren worden weggehaald, geprikt, geolied of geschud. Elke boer mag dat dus op zijn eigen land doen. Elders toestemming van beheerder nodig. In de foerageergebieden tot 1 april eieren beschermd.Wel moeten de akties worden gemeld: Van de ontheffing mag niet eerder gebruik worden gemaakt dan nadat de gebruikmaker hiervan binnen iedere kalenderweek (maandag tot en met zaterdag) melding heeft gemaakt bij de provincie Noord-Holland (e-mail: meldenffw@noord-holland.nl), onder opgave van naam en telefoonnummer gebruiker(-s), locatie, tijdstip(-pen) en aard van de voorgenomen handelingen (punt 3 van ontheffing).SNL Weidevogelplan

De zogenaamde gebiedscoördinator stelt het uiteindelijke weidevogelplan op volgens de provinciale richtlijnen en budget. Het gevolg hiervan is dat veel wensen van boeren voor b.v. uitgesteld maaien of voorbeweiding niet of nauwelijks konden worden ingewilligd (te duur). Het gevolg is ook dat er veel minder gesubsidieerde Ruige Mest mogelijk is, daar deze aan uitgesteld maaien of voorbeweiden is gekoppeld. Extra moeilijkheid: DR informeert de boeren NIET dat ze recht op RM hebben en stuurt alleen formulieren en kaarten op aanvraag. U moet dus eerst op de Toolkit kijken of u onder het weidevogelplan valt en zo ja, dan moet u zelf direkt de formulieren bij DR aanvragen en BINNEN 14 dagen uw formulieren naar DR opsturen, anders krijgt u niks !Oppervlaktes percelen

Bij de laatste aanpassingen van de oppervlaktes van uw percelen door Dienst Regelingen zijn soms tot 10% oppervlaktes in rook opgegaan !! Wij raden u aan zo snel mogelijk te controleren of uw bedrijf ook het slachtoffer van de nieuwe meetmethodes is geworden. In het geval uw landbouwoppervlak is verminderd kunt u bezwaar maken. Doe dit zo snel mogelijk, want als het eenmaal vast staat is het moeilijk om dit terug te draaien ! Denk erom: minder land, minder mestrechten en minder subsidie ! Informeer buren en collega's!Groenfinanciering 2010

De groenfinanciering, die op deelname aan de SAN gebaseerd is, is 31 december afgelopen. Er is nog geen nieuwe beschikking SNL, dus dat zou betekenen dat de lening afgelost zou moeten worden. De RABO bank heeft daarom de mogelijkheid geopend om de lening aflossingsvrij met zes maande te verlengen tot na een eventuele SNL beschikking. Neem contact op met uw bank. Verder is gebleken dat door een min. opgave te doen van 0,5 ha bij het weidevogelplan, dit niet genoeg is om voor de groenfinanciering in aanmerking te komen. Aangeven dat dit minimum 6,5 of meer ha is.contact // copyright jjdesign