Doelstellingen

Vanuit het plan van aanpak heeft de vereniging drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Bijdragen aan de instandhouding en de ontwikkeling van natuur en landschap in de noordelijke Vechtstreek
  2. Streven naar minimaal het behoud van de aanwezige natuurwaarden, zoals het aantal weidevogels, de diversiteit van de flora, etc
  3. Belonen van agrarische ondernemers voor het opnemen van agrarisch natuurbeheer in hun bedrijfsvoering

 

Vechtvallei doelstellingen 1  Vechtvallei doelstellingen 2

Deze algemene doelstellingen tracht de vereniging te bereiken door:

  • Agrariërs en streekbewoners te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich actief in te zetten voor het natuur- en landschapsbeheer in het werkgebied van de vereniging
  • Het adviseren, ondersteunen, laten verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het beleid in de ruimste zin van het woord ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Het sluiten van beheersovereenkomsten ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen die zich actief inzetten;
  • Het doen en laten uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden gericht op het in stand houden en versterken van natuur- en landschapswaarden;
  • Het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met overheden, streekbewoners en maatschappelijke organisaties met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Het verkrijgen van financiële middelen welke de vereniging nodig acht voor het uitvoeren van haar beleid en realiseren van haar doelstellingen;
  • Het verzorgen van publicaties en het geven van voorlichting;

contact // copyright jjdesign