Agrarisch Natuurbeheer

agrarisch natuurbeheer

Van agrarisch natuurbeheer wordt gesproken wanneer het natuurbeheer wordt verricht door boeren of burgers welke in het bezit zijn van landbouwgronden.


Hoewel de verschillende soorten flora en fauna op landbouwgronden de laatste jaren zijn afgenomen, zijn bepaalde soorten toch afhankelijk van landbouwgronden. Het gaat hierbij vooral om weidevogels, wintergasten en bepaalde plantensoorten. Omdat boeren ook een maatschappelijke functie hebben in het behoud en versterken van de aanwezige natuurwaarden in een agrarisch gebied, kunnen zij meedoen aan diverse soorten natuurbeheer. Soms is beheer door boeren, voor bepaalde soorten natuur zoals die in de weidegebieden kan worden aangetroffen, effectiever dan het aankopen en beheren van deze gebieden door de overheid of particuliere organisaties.


Boeren kunnen een keuze maken uit één of meerdere natuurproduktiepakketten

De vereniging sluit met individuele leden een contract af. Hierbij sluit de vereniging een contract voor zes jaar met het Ministerie van Landbouw en Visserij, welke zij weer omzet naar een contract met haar leden. Voor weidevogel- en slootkantenbeheer is resultaatbeloning de vorm voor agrarisch natuurbeheer. Resultaatbeloning wil zeggen dat er betaald wordt op resultaat in de vorm van bijvoorbeeld het aantal gecontroleerde en bebroede nesten en/of soortenrijkdom in de slootkanten. De overige pakketten hebben een beheersmatig karakter en worden getoetst op de verrichte inspanningen.


Enkele beheertypen zijn:

contact // copyright jjdesign